Tales ERP -Yeni Nesil Dijital Aracınız

Çerez Politikası

PİDATA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğü’nün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla PİDATA  Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Bu kapsamda, Şirketimiz, veri sorumlusu olarak, faaliyetlerimizin etkin olarak sürdürülebilmesi amacıyla çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verilerinizi toplayacak, saklayacak, işleyecek ve gerekli olması durumunda üçüncü kişilere aktarabilecektir. Şirketimiz, KVKK ve ilgili alt düzenlemelerine uygun olarak, kişisel verilerinizin, toplanması, saklanması, yalnızca belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenmesi ve gerekmesi durumunda mevzuata göre aktarımı aşamalarında veri sorumlusu olarak zaruri önlemleri almaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimiz; çalışanlarımız, paydaşlarımız, müşterilerimiz ve ilişkili üçüncü kişi ve kuruluşlardan, zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında, yalnızca vermeyi hedeflediği en iyi hizmeti sağlamak amacıyla gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri temin ederek yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde toplamakta, işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır.

Bu kapsamda, Şirketimiz, ürün ve hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulabilmesi, ürün/hizmet hakkında genel bilgilendirmelerin yapılabilmesi, bu hizmetlerin iştiraklerimiz ve iş ortaklarımızca sürdürülebilmesinin yanı sıra; ürün ve hizmetler ile ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi, pazarlama ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulması, müşteri memnuniyeti çalışmalarının gerçekleştirilmesi, hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, hizmet kalitemizin artırılması, müşteri ve paydaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yapılabilmesi, kullanım ihtiyaçları ve alışkanlıklar doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin özelleştirilmesi, bülten ve davetiye gönderimi, analiz ve raporlama çalışmalarının yürütülmesi, Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların ve incelemelerin tamamlanması amaçlarıyla kişisel verilerinizi KVKK ve alt düzenlemelerinde belirlenen kurallar dâhilinde yalnızca amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlemektedir.

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe muhafaza edilmekte ve işlenebilmektedir. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz yasal düzenlemeler ile belirlenen süre içerisinde yerine getirilebilecek; bu süre zarfında kişisel verileriniz ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya platformları ve mobil uygulamalar ile kısıtlı olmamak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Ayrıca, şirketimizin ürün ve hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz otomatik veya manuel yöntemlerle temin edilebilmektedir.

Yukarıda bahsedilen, söz konusu kişisel veriler, KVKK 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik ve manuel yöntemlerle işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine, yasal yükümlülükler gereği kamu tüzel kişilerine, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlara, faaliyetlerimiz kapsamındaki işlemlerin yürütülebilmesi için özel yetkili kuruluşlara, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ile İnsan Kaynakları politikalarının yürütülmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, bunların bağlı şirketlerine, iştiraklerine, şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, tabi olunan mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde  belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verisi İşlenen Kişinin Hakları

KVKK 11.maddesi doğrultusunda; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Bu kapsamda mevzuatta düzenlenen yöntemler ile tarafımıza iletilen talepler, şirketimiz tarafından en geç otuz gün içerisinde olmak üzere en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin herhangi bir maliyet yaratması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. KVKK 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince; KVKK 11.maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanmak istediğinize dair açıklamalarınızı içeren ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirlediği diğer yöntemlerle aşağıda belirtilen iletişim adresleri aracılığıyla veya KVKK ve ilgili alt düzenlemelerinde belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Pidata Bilişim Teknolojileri A.Ş

Adres:  Hacettepe Teknokent Üniversiteler Mahallesi 1596. Cadde 6. Ar-Ge E Blok Bina No:6E,Kat No:5 Ofis No:29, Beytepe 06800 Çankaya/Ankara

Telefon: +90 312 284 84 60

Faks: +90 312 284 84 63

E-Mail: info@pidata.com.tr

 

Tercihlerinizi ve tekrar ziyaretlerinizi hatırlayarak size en alakalı deneyimi sunmak için web sitemizde çerezler kullanıyoruz. "Kabul Ediyorum" seçeneğine tıklayarak, tüm çerezlerin kullanımına izin vermiş olursunuz.